Darbi aktu zāles telpā

Noslēdzies

TEHNISĀ SPECIFIKĀCIJA

(īpašie noteikumi)

 1. Darbi aktu zāles telpā jāveic vienlaicīgi jeb saskaņotā laikā ar būvuzņēmēju, kurš izpilda būvdarbus “Aktu zāles telpas apdares atjaunošanas un elektrotehniskie remontdarbi Daugavpils 2. speciālās pirmsskolas izglītības iestādes ēkā”.
 2. Būvdarbu pabeigšana jāveic līdz 2017. gada 1. augustam.
 3. Būvuzņēmējam jāiepazīstas ar situāciju objektā, jānovērtē un jāaprēķina darbu daudzumi un sarežģītība.
 4. Jebkuri mērķa sasniegšanai nepieciešamie darbi, palīgdarbi vai pasākumi, kas nav norādīti atsevišķi Darba tehniskajā aprakstā, bet ir nepieciešami, lai telpu remontdarbus realizētu labā kvalitātē un laikā, tiks uzskatīti par ietvertiem piedāvātajā cenā citās pozīcijās, kas nepieciešamas kopējai un kvalitatīvai darbu pabeigšanai.
 5. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”prasībām.
 6. Visu pielietojamo būvizstrādājumu tehniskie parametri, pirms to iebūves jasaskaņo ar pasūtītāju.
 7. Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas – pieņemšanas akts būvdarbiem”.
 8. Būvuzņēmējam jānodrošina pagaidu elektropieslēgums un jāveic norēķini par patērēto elektroenerģiju līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
 9. Remontdarbus telpās (darbi kuri rada paaugstinātu trokšņa līmeni – demontāža, urbšana, grīdu kalšana, zāģēšana u.c.) ir iespējams veikt tikai ar ēkas lietotāju saskaņotā laika posmā.
 10. Uz sava rēķina nodrošināt Objekta, būvmateriālu, būvizstrādājumu, aprīkojuma un izpildīto darbu apsardzi visā būvdarbu Līguma darbības laikā.
 11. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai  atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.
 12. Piedāvājuma cenā jāiekļauj:

12.1. materiālu izmaksas;

12.2. darba izmaksas;

12.3. piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas;

12.4. nepieciešamo palīgdarbu izmaksas (piem. vājstrāvas tīklu laicīgu pārnešanu).

12.5. tehnikās un palīgierīču izmantošanas izmaksas;

12.6. būvgružu aizvākšanas un utilizācijas izmaksas;

12.7. visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai būvdarbu pabeigšanai un nodošanai;

12.8. visas izmaksas saistītas ar darba drošību objekta realizācijas gaitā, tai skaitā atbildīgo darba drošības personu norīkošanu un projekta koordinatora nozīmēšanu;

12.9. visus likumdošanā paredzētos nodokļus;

12.10. visus riskus, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus.

 1. Veikto darbu kvalitātes garantijas laiks – vismaz 5 gadi.
 2. Būvdarbus veikt netraucējot iestādes darbu un pēc iepriekšējas saskaņošanas ar pasūtītāju.

Publisko iepirkumu likumā nereglamentētajam iepirkumam

Būvdarbu apjomu saraksts
Aktu zāles telpas remontdarbi Daugavpils 2. speciālās pirmsskolas izglītības iestādes ēkā
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

 

Būves nosaukums: Daugavpils 2. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde
Objekta nosaukums: Aktu zāles telpas remontdarbi
Objekta adrese: Mihoelsaiela 4, Daugavpils
Pasūtījuma numurs:

Apjomi sastādīti, pamatojotiesuz_____daļasrasējumiem

 

Nr.
p.k.
Darba nosaukums Mērv. Daudz.
Remontdarbi telpā Nr.30
1 Durvju bloku demontāža gb 1
2 Ailu paplašināšana gb 1
3 Pārsedzes montāža k-ts 1
pārsedzes kpl 1
4 Koka durvju bloku uzstādīšana gb 1
koka divviru stiklota durvju bloks gb 1
furnitūra kpl 1
montāžas putas gb 1
5 Ģipškartona starpsienu montāža m2 1,8
6 Grīdu remonts viet 2
7 Pandusa ierīkošana gb 1
8 Būvgružu izvākšana no telpām, iekraušana atkritumu konteinerā un utilizācija objekts 1
9 Ailu izjaukšana (1,0mx1,5m;  2,0mx0,9m) gb 2
10 Ailu aizdare reģipsi pa met.karkasu m2 3,3
Iekšējie elektrotehniskie darbi
11 Rievu izciršana m 8
12 El. kabeļa NYY-J 3×1,5 mm2 montāža m 18,0
13 Gaismekļa “Izeja” uzstādīšana gb 1
14 Gaismekļa “SPOT” L=3,0m, baltā krāsā uzstādīšana gb 4
15 Gaismekļa ø 300, ↓1150 mm, A 60,E 27 max 1×60 w uzstādīšana gb 5
palīgmateriāli kpl 1
16 Elektroinstalācijas pretestības mērījumi objekts 1
 

Sastādīja

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

 

Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

 

Sertifikāta Nr.

 

Piezīmes:

 1. Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus,

kas nav norādīti darba uzdevumā, bet ir nepieciešamilai kvalitatīvi izpildītu visus būvdarbus

un nodotu tos Pasūtītājam noteiktā kvalitātē, kārtībā un termiņā, t.sk. būvizstrādājumu un

palīgrīku nogādi uz ēkas jumta, būvgružu utilizāciju.

 1. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos

pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs,

atbilstības apliecinājumsatbilstošiMK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus

uzraudzības kārtība” prasībām

 1. Būvdarbu izmaksu tāmes jāizstrādā saskaņā ar 03.05.2017. MK noteikumiem Nr. 239

„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

 1. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā

ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš

par saviem līdzekļiem vai  atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

Sastādīja: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris           V. Kalniņš

Saskaņots:

 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.:1
Iepirkuma priekšmetaapraksts: Aktu zāles telpas remontdarbi Daugavpils 2. speciālās pirmsskolas izglītības iestādes ēkā
Paziņojuma datums: 2017. g. 20. jūnijs
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017. gada26. jūnijamplkst. 14:00
Pasūtītāja nosaukums: Daugavpils pilsētas 2.speciālāpirmsskolasizglītībasiestāde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90009737220
Adrese: Mihoelsa 4, Daugavpils, LV-5400
Kontaktpersona: Vadītāja Vija Larionova, tālr. 65424214, mob.29543745,e-pasts: bipii@inbox.lv
Pieprasāmie dokumenti

Būvprakses sertifikāti:

– ēku būvdarbu vadīšana;

elektroietaišu izbūves darbu vadīšana;

– elektroietaišu tehnisko parametru pārbaude un mērīšana

Apliecība par apmācības programmas  apguvi darba aizsardzības jautājumos

Profesionālās apdrošināšanas polises, atbilstoši Būvniecības likuma 13.10. punktam un MK noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām

Ēkas lietotāja apstiprināts apliecinājums par objekta apskates veikšanu

 

Ēkas 1.stāva plāns